Forenet Kredits investeringer

Vi investerer i ansvarlighed og bæredygtighed.

Forenet Kredit er som hovedaktionær i Nykredit og Totalkredit en af de største spillere i den finansielle sektor. Og i forlængelse af vores formål investerer vi langsigtet, ansvarligt og bæredygtigt.

Historisk har det vist sig at være godt for bundlinjen – og godt for samfundet.

Denne grundlæggende ansvarlighed er også styrende for vores håndtering af de udfordringer, som ethvert selskab fra tid til anden står overfor.

Vores investeringer skal bakke op om danske og internationale målsætninger for bæredygtig udvikling. Derfor efterlever vi danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer, herunder de FN-støttede principper og anbefalinger om aktivt ejerskab fra Komité for God Selskabsledelse.

Alle selskaber vurderes ud fra de såkaldte ESG-ratings og der tages aktivt stilling til, om hvert eneste selskab lever op til de fastsatte krav. Alternativt kan der indledes en dialog med selskabets ledelse om forbedring af kritisable forhold – ligesom selskabet i sidste ende kan ekskluderes fra porteføljen.

ESG er en forkortelse for Miljø (Environmental), Sociale forhold (Social) og Ledelses forhold (Governmental). ESG-ratings bliver på den måde en del af den aktive forvaltning og risikohåndtering.

Foreningens formue og dens investering

Forenet Kredits væsentligste aktiv er aktierne i Nykredit A/S, som udgør samlet 67.778 mio. kr. Dertil kommer de øvrige investeringer på 9.321 mio. kr. pr. 31.12.2020.

Nykredit-ejerskabet

Ejerskabet af Nykredit er beskrevet i foreningens formålsparagraf. Forenet Kredit er nemlig ikke aktionær alene for at skabe overskud. Vi vil sikre, at Nykredit-koncernen er robust og konkurrencedygtig, så den kan være til stede i hele landet i både gode og dårlige tider. Derfor skal Nykredit give et risikojusteret afkast på niveau med de bedste sammenlignelige selskaber.

Øvrige investeringer

Forenet Kredit har ud over sin ejerandel i Nykredit investeringer for 9.321 mio. kr. fordelt på et kapitalberedskab på 9.105 mio. kr. og et likviditetsberedskab på 216 mio. kr. begge puljer er investeret med en konservativ profil med hovedvægt på obligationer med kort løbetid, fordi kapitalen skal være likvid. Danske obligationer udgør 76% af investeringerne, mens en mindre andel er investeret i udenlandske obligationer (5%), aktier (18%) og alternative investeringer (1%).

Likviditetsberedskabet udgør 216 mio. kr. pr. 31.12.2020, men niveauet svinger hen over året. Det skyldes, at der løbende udbetales tilskud til Nykredit og Totalkredit fra beredskabet. Foreningen ønsker at opbygge et likviditetsberedskab, så der også kan gives tilskud efter år med et lavere udbytte fra Nykredit.

Nykredit Asset Management er hovedforvalter af formuen, og du kan se hvilke investeringer vi har her:

 https://www.nykreditinvest.dk/vores-investeringsfonde

Rådgivere og governance

Vores strategi for kommercielle investeringer har et solidt fundament i en arbejdsdeling mellem bestyrelse, direktion, rådgivere og forvalterne.

Bestyrelsen beslutter investeringsstrategien og sætter de strategiske rammer for arbejdet med de kommercielle investeringer.

Bestyrelsen har nedsat et Advisory Board, som rådgiver i investeringsspørgsmål bestående af:

 • Professor Jesper Rangvid, CBS
 • Investeringsdirektør Claus Stampe, Pensiondanmark
 • Vibeke Krag, bestyrelsesmedlem i Forenet Kredit
 • Bjarne Thorup, repræsentantskabsmedlem i Forenet Kredit.

Ansvarlige og bæredygtige investeringer

Nykredit Invest er en af de førende inden for ansvarlige investeringer. https://www.nykreditinvest.dk/om-nykredit-invest/baredygtige-investeringer/

Vores investeringer i aktier følger en metodisk tilgang til at støtte virksomheder, der har en ansvarlig drift.

Forvaltere

 • Nykredit Asset Management
 • AMP
 • Harding Loevner
 • Harris
 • I Squared Capital
 • Sands Capital Management. LLC
 • Wellington Management Company LLP
FacebookTwitterLinkedInEmail