Forenet Kredits privatlivspolitik

1. Information om behandling af personoplysninger

I det følgende kan du finde information om, hvilke personoplysninger Forenet Kredit f.m.b.a (herefter Forenet Kredit eller foreningen) indsamler om dig, hvorfor vi har brug for disse oplysninger, og hvor oplysningerne opbevares. Du kan også finde informationer om dine rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger.

2. Indsamling af oplysninger og formål med at indsamle oplysninger

Forenet Kredit indsamler og opbevarer løbende visse personoplysninger, som er nødvendige for at udføre en række specifikke funktioner, såsom udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af medlemsarrangementer og valg. Dette er beskrevet mere udførligt i de næste afsnit.

I forbindelse med afholdelse af valg til repræsentantskabet modtager Forenet Kredit en liste over stemmeberettigede kunder fra Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S. Disse oplysninger slettes efter valgets afslutning.

 a. Oplysninger vi modtager fra dig.

Valg

Ifølge vedtægterne er vi forpligtet til at kontrollere, at du er medlem, inden du kan deltage i fx valghandlinger.

Ved deltagelse i valg har foreningen brug for almindelige oplysninger om dig, herunder dit CPR-nr. Disse oplysninger modtager vi fra Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S. Oplysningerne danner grundlag for det brev, du modtager i e-Boks, når du er stemmeberettiget.  Du kan derefter logge ind i vores valgsystem, ved hjælp af NemId eller den særlige kode, du får tilsendt. Valgsystemet administreres af VP Investor Services.

Forenet Kredit indhenter kun de oplysninger fra dig, der er nødvendige for at overholde vedtægterne.

Når foreningen ikke længere skal bruge disse personoplysninger til afviklingen af valget, slettes oplysningerne.

Nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage nyhedsbrev fra Forenet Kredit, kan du på vores hjemmeside oplyse dit navn og e-mail i en formular, og du har muligheden for også at oplyse dit postnummer, så du målrettet får nyheder fra dit område.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, og derfor framelder dig vores nyhedsbreve via linket i en af de udsendte mails, slettes de oplysninger, som foreningen har om dig i den forbindelse.

Opsig medlemsskab

Hvis du ikke længere ønsker at blive kontaktet af foreningen i forbindelse med afholdelsen af valg, kan du anvende denne sikre formular. Hvis du ønsker at blive slettet, og dermed fraskrive dig retten til at blive inviteret til og deltage i fremtidige valg, så opbevarer foreningen dit navn og CPR/CVR-nr. for at kunne friholde dig for yderligere kontakt med Forenet Kredit.

Såfremt du på ny ønsker at give foreningen mulighed for at kontakte dig, kan du meddele dette på mail til kontakt@forenetkredit.dk.

Repræsentantskabet og bestyrelsen

Som repræsentantskabs- og bestyrelsesmedlem afgiver man yderligere persondata til foreningen, heraf offentliggøres enkelte på foreningens hjemmeside:

 • Valgår og valgområde (for at foreningen kan lave materiale og give dem relevante oplysninger)
 • Valggruppe (Privat, Erhverv eller obligationsejer)
 • Billede (både til brug for trykt materiale og til hjemmesiden)
 • På hjemmesiden har repræsentantskabsmedlemmerne derudover mulighed for at have en profil, der kan indeholde:
  • Navn, postnummer, by, e-mail, valgår, valgområde, valggruppe og links til profiler på sociale medier.
  • Derudover er der mulighed for at uddybe meninger og holdninger i de valgfrie tekstfelter. Typisk er det teksten fra valgkampen, der står her, men der er fri mulighed for at ændre teksten eller slette den helt. De valgfrie tekstfelter er repræsentantskabsmedlemmerne selv ansvarlige for, hvorfor eventuelle ønsker om ændring bedes meddelt sekretariatet.
 • Oversigt over bestyrelsesmedlemmer

Derudover opbevarer foreningen følgende oplysninger:

 • Kontonummer (til udbetaling af honorar, diverse diæter og godtgørelse),
 • Medlemskab af bestyrelsen og eventuelle udvalg
 • Fit & proper godkendelse på bestyrelsesmedlemmer
 • Opgørelsen over medlemmernes deltagelse på møder og eventuelle fuldmagter
 • Udfyldelse af egenerklæringer, hvori repræsentantskabsmedlemmerne erklærer, at de fortsat opfylder valgbarhedsbetingelserne

Repræsentantskabsmedlemmerne giver særskilt samtykke til, at foreningen opbevarer disse oplysninger, så længe medlemmerne er en del af repræsentantskabet.

b. Oplysninger vi modtager fra andre i forbindelse med valget

I forbindelse med valget danner Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S en komplet database over alle der er stemmeberettigede. Databasen overdrages til Forenet Kredit. Disse data bruges til:

 • At danne individuelle breve til levering via e-Boks.
 • At stille en web-portal til rådighed for valget i samarbejde med VP Investor Services.
 • At afklare spørgsmål fra medlemmer omkring valg- og stemmeberettigelse.
 • At sikre et revisionsgrundlag i forbindelse med valget.

Valgdatabasen slettes efter valgets afslutning.

VP Investor Services er Databehandler, og Forenet Kredit er Dataleverandør.

c. Opbevaring af oplysninger

Forenet Kredit opbevarer følgende oplysninger:

 • E-mail-adresser til brug for udsendelse af nyhedsbrevet, og som opbevares af foreningen i systemet Mailchimp. Sletning fra nyhedsbrevslisten foregår ved at klikke på ”Afmeld nyhedsbrev” nederst i alle de nyhedsbreve, vi udsender.
 • En liste med aktivt udmeldte medlemmer. En gang årligt gennemgås denne liste i forhold til dataudtræk fra Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S. Når et medlem på listen ikke længere har et engagement i Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S eller Totalkredit A/S, slettes denne fra listen.
 • Korrespondance med medlemmer slettes, når korrespondancen vurderes at være afsluttet. Indholdet (i anonymiseret form) og beslutningerne kan gemmes til senere forbedringer og udvikling af arbejdsprocesser.
 • Korrespondance med kandidater og repræsentantskabsmedlemmer gemmes i dennes valgperiode, og i op til 5 år efter, hvis det vurderes relevant.
 • Under valgperioden opbevarer foreningen en valgdatabase med de stemmeberettigede i de valgområder, hvor der er valg. Valgdatabasen indeholder også kandidatprofiler, som indeholder persondata. Derudover kan der også være korrespondance med valgdeltagere, der kan indeholde personoplysninger. Valgdatabasen slettes efter valgets afslutning.

3. Dine rettigheder

a. Indsigtsret

Du kan til enhver tid få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, hvor længe vi opbevarer dem og hvad vi anvender dem til.

Du kan også få oplyst, hvem der modtager data fra os om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og hensynet til Forenet Kredits forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Forenet Kredits know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Oplysninger om dit engagement i Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S eller Totalkredit A/S kan fås hos de enkelte selskaber. Foreningen opbevarer ikke disse oplysninger.

b. Dataportabilitet

Hvis Forenet Kredit har oplysninger om dig på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, og behandlingen foretages automatisk, har du ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format. Forenet Kredit udleverer data på USB-stick.

c. Urigtige/vildledende oplysninger

Bliver Forenet Kredit bekendt med, at der er fejl i de behandlede oplysninger, eller er oplysningerne vildledende, vil oplysningerne blive rettet.

d. Sletning af oplysninger

Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. En anmodning om at få slettet oplysninger skal rettes til Forenet Kredit på kontakt@forenetkredit.dk.

e. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores registrering af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

En sådan indsigelse gives til kontakt@forenetkredit.dk.

f. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. I disse tilfælde har Forenet Kredit – bortset fra opbevaring – kun mulighed for at foretage behandling af disse oplysninger, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende eller du har givet dit samtykke hertil.

4. Særligt om cookies

Når du besøger Forenet Kredit på internettet, gør vi brug af cookies. Se i øvrigt vores Cookie-politik – https://forenetkredit.dk/cookies/

5. Hvordan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

Forenet Kredit
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
CVR: 74252028

Telefon: 44 55 55 10
Email: kontakt@forenetkredit.dk

6.    Klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Forenet Kredit, att: Louise Villumsen, Chefjurist
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
CVR: 74252028

Telefon: 44 55 55 10
Email: kontakt@forenetkredit.dk

eller:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Email: dt@datatilsynet.dk

7. Bed om oplysninger Forenet Kredit har registeret

Du skal udfylde denne sikre formular, så vil vi igangsætte indsamlingen af alle de oplysninger vi har registeret om dig. Resultatet bliver sendt til din e-Boks, og det er derfor vigtigt, at dit CPR-/CVR-nr. bliver udfyldt korrekt.

FacebookTwitterLinkedInEmail