Formandens beretning til repræsentantskabet 22. september 2016

Det talte ord gælder. Der er jo sket en del forandringer i Forenet Kredit i det sidste halve år, siden vi sås sidst! Ud over en ny formand her på talerstolen, så er der fremfor alt sket en række ændringer, som markerer, at foreningen er i gang med sit nye selvstændige liv. Jeg vil i dag give jer en status på forandringsprocessen. I har formentligt også bemærket, at dagsordenen for mødet i dag ser anderledes ud, end den plejer, fx behandler vi alle foreningspunkter først, herunder foreningens halvårsregnskab, og så slutter vi af med en gennemgang af koncernens aktuelle situation og halvårsregnskab ved Michael Rasmussen..

Status for Forenet Kredits selvstændige profil

Siden jeg i marts overtog formandsskabet i foreningen, har næstformanden, Hans Bang Hansen, og jeg haft travlt med arbejdet på en ny profil for foreningen – det kommer jeg tilbage til. Men forinden vil jeg gerne slå fast, at jeg glæder mig til et tæt, ærligt og åbent samarbejde med jer i repræsentantskabet. Vi står over for nogle vigtige og spændende beslutninger, som ikke nødvendigvis er nemme. Jeg lægger vægt på, at vi har en ordentlig dialog, også når vi er uenige. Jeg tror på, at vi sammen kan finde gode løsninger for foreningen og for virksomheden – nu og fremover – når bare vi alle har de bedste hensigter.

Der kommer også til at ske ændringer i foreningens bestyrelse. Tak til Steffen og Merete, som forlader foreningsbestyrelsen. I har leveret en særdeles stor indsats til foreningen gennem en krævende periode. Nu vil I hellige jer arbejdet i koncernen og en effektiv og fremsynet drift af selskaberne. Men det er rart at vide, at medlemmer i Nykredit Holding A/S også har et godt indblik i foreningen. Vi skal senere i dag beslutte, hvem der skal afløse Steffen og Merete.

Vi har derudover taget det vigtige skridt, at foreningen nu bor i egne lokaler. Alle i repræsentantskabet var inviteret til housewarming den 30. august – den forløb i øvrigt godt. Vi deler det lille røde hus med Østifterne – så vi har oprettet en slags ”foreningshus”.

Housewarmingen var også tiltrædelsesreception for vores nye direktør, Louise Mogensen, som startede den 1. august. Louise kom fra at være vicedirektør i Finansrådet, og hun har tidligere været ansat i Nationalbanken og Økonomi- og Erhvervsministeriet. Louise vil sætte sig i spidsen for opbygning af et lille, men effektivt, sekretariat og en række konkrete projekter, der skærper foreningens profil og forbedrer medlemskommunikationen.

Der arbejdes fx på nyt visuelt udtryk, nyt logo og et nyt navn. Navnet er ikke ideelt i forhold til vores samarbejdspartnere gennem Totalkredit, og derfor overvejer vi, om ikke vi skal hedde noget andet.

Inddragelse af repræsentantskab og medlemmer

Vi ser også på samarbejdet og dialogen med repræsentantskabet. Senere i dag har vi en opfølgende drøftelse af den undersøgelse, som blev gennemført lige før sommer. Nogle af de ønsker, der fremføres, er ønsket om større åbenhed, ønsket om et dialogforum og ønsket om bedre fysiske rammer for mødet. Vi forsøger at følge op på repræsentantskabsundersøgelsen så hurtigt som muligt. Vi sidder på en ny måde i dag. Det er et forsøg på at imødekomme nogle af de ønsker, der blev fremført i undersøgelsen. I forhold til dialogforum vil vi undersøge muligheden for at anvende et system, der hedder Admincontrol. Jeg nævner det nu – selvom vi kommer mere ind på det under pkt. 4 – fordi vi også planlægger fremover at udsende materialet til møderne elektronisk gennem dette system. Så vil I have en samlet elektronisk adgang til dagsordenen, mødematerialet, referat og fx vedtægter mm. Større rapporter kan vi få trykt og lægge frem i mødelokalet, men ellers vil vi anbefale at gå over til en væsentligt lettere administrativ – og hurtigere – metode til udsendelse af mødemateriale.

Vi har i foråret gennemført en række dialogmøder – og mit indtryk er, at det er en god måde at komme rundt om mere komplekse spørgsmål på. Jeg vil derfor lægge op til at disse dialogmøder fortsat holdes – gerne hvert år.

I skal også vide, at I er velkomne til at besøge foreningens sekretariat i det nye røde ”foreningshus”. Nogle af jer har allerede lagt vejen forbi. Jeg kan ikke garantere, at sekretariatet altid har tid til en lang snak, men jeg hører, at det hjælper, hvis I tager kage med.

Efteruddannelse varer som bekendt hele livet. Og I slipper ikke. Vi gennemførte en vellykket første runde af en frivillig efteruddannelse af repræsentantskabet i august. Anden runde er netop afholdt. Sådan et tilbud gentager vi også gerne, hvis der er efterspørgsel efter det.

Undervisningen satte fokus på, at repræsentantskabets rolle ikke er så velbeskrevet. Hvilket ansvar har vi – og hvad har vi ikke ansvar for? Hvordan kan vi i foreningen vise et aktivt ejerskab og samtidig undgå at blande os i driften? Bestyrelsen vil arbejde videre med et oplæg til, hvordan vi kan få en klarere rolle og ansvarsfordeling mellem de ledende beslutningsorganer. Bestyrelsen vil komme med oplæg til et arbejde om aktivt ejerskab.

Vi ønsker at forbedre kommunikationen med medlemmerne og vil derfor opbygge et medlemssystem, så vi bedre kan informere om fx valg og repræsentantskabets beslutninger. Vi er udfordret af, at vi ikke har alle medlemmers kontaktoplysninger i foreningsregi, men vi undersøger muligheden for at få disse overført via selskaberne i dialog med Finanstilsynet.

Offentlighed

Vi skal senere i dag behandle et spørgsmål om øget offentlighed, hvor bestyrelsen lægger op til, at repræsentantskabsmødernes dagsordener, materiale og referater som udgangspunkt er offentlige. Vi tilpasser os dermed et ønske om mere åbenhed. Der kan fortsat være behov for at dele fortrolig viden i repræsentantskabet, men materialet vil i givet fald blive påtrykt tydelige mærkater om, at der gælder fortrolighed, og at der evt. gøres brug af insiderlister. Forslaget er på den ene side med til at afmystificere repræsentantskabet – vi er ikke en lukket og hemmelig klub. Og på den anden side sætter det også nogle ret skarpe begrænsninger på, hvad vi kan sende ud, da materialet jo så netop vil være offentligt. Lad mig sige det helt tydeligt: De seneste måneders erfaringer med, at fortroligheden om materialet ikke respekteres, gavner os ikke, – og ej heller koncernen.

Moderniseringsudvalg

Jeg vil også meget gerne sige tak for det store arbejde, der er gennemført i moderniseringsudvalget siden marts. I er nået frem til i dag at fremlægge jeres forslag til vedtægtsændringer for repræsentantskabet, og bestyrelsen bakker op om jeres forslag til fair og moderne valgregler. Det er et stort ønske hos mig, at vi kan få reglerne opdateret og godkendt af Erhvervsstyrelsen, så de gælder for forårets valg i 2017.

Særligt vil jeg gerne nævne, at jeg glæder mig over udvalgets forslag om, at vi i foreningen holder fast ved, at demokratiet i Nykredit udfoldes ved, at vi mødes fysisk til debat og valgmøder i de forskellige regioner, når der valg. I disse år er der meget fokus på alle de muligheder, som de sociale medier og internettet giver. Men hvis vi skal holde fast i den værdi, som jeg vil kalde ’et oplyst demokrati’, så er det i min optik vigtigt, at mennesker mødes, debatterer og derefter træffer deres demokratiske valg. Det kræver fysiske valgmøder og ikke bare et klik på internettet. Men selvfølgelig bliver vi nødt til at løse de praktiske og helt reelle problemer, der kan være med afstande. Vi må holde flere valgmøder i fremtiden, som udvalget foreslår. Næste gang der er valg i valgområde 2, skal vi sikkert også holde valgmøde på Bornholm.

Opsummerende vil jeg genbesøge det ”hus”, som I kender fra repræsentantskabsmødet 16. marts, hvor jeg lovede at igangsætte en række initiativer. Det glæder mig at kunne fortælle jer, at der er sket meget allerede, og at vi også har en række spændende opgaver foran os.

Noget af det kommer I til at høre meget mere om lige om lidt, nemlig: Modernisering af medlemsdemokrati – og det arbejde, som udvalget har lavet her.

Og som jeg tidligere nævnte, er vi også i fuld gang med:

’Foreningens profil, herunder visuel identitet og navn’; her er vi i gang med at analysere mulighederne og tegne forskellige scenarier.

Men også på de øvrige områder ’Klarere strategi og position’, ’Udvikling af governance’ og ’Opbygning af sekretariatet’ er vi godt på vej.

I hvert fald er det mit håb, at det både er – og vil blive endnu mere – synligt, at vi er godt i gang at fylde ”huset” ud.

Koncernen

Vi runder dagen af med emner fra koncernen.

Først har vi lovet jer en opdatering på seneste nyt om KundeKroner. Koncernens eksterne revisor fra Deloitte, Anders Gjelstrup, kommer og fortæller om Skatterådets afgørelse, og hvad det indebærer for måden, som KundeKroner kan udbetales på. Skatterådets afgørelse er som bekendt ikke offentlig, da vores model ikke kan anonymiseres over for konkurrenter. Men vi er glade for, at Anders Gjelstrup vil gennemgå afgørelsen og dens konsekvenser.

Endelig ser vi frem til Michael Rasmussens præsentation af koncernens aktuelle situation og regnskab.

Forenet Kredit – halvårsrapport

Som sidste del af min beretning vil jeg som noget nyt gennemgå foreningens halvårsrapport. Den kan på nuværende tidspunkt relativt hurtigt gennemgås, da der som bekendt ikke var mange selvstændige initiativer eller udgiftsposter frem til tidspunktet for afslutningen af denne halvårsrapport. Jeg vil derfor blot fremhæve nogle vigtige nøgletal.

Foreningens ejerandel af Nykredit-koncernen udgjorde ved udløbet af 1. halvår 2016 89,80 procent, hvilket er uændret.

Forenet Kredit har en egenkapital på 56,8 mia.kr., hvilket er en stigning fra 55,4 mia. kr. siden ultimo 2015.

Foreningens resultat for perioden er -7 mio.kr. efter skat (eksklusive resultat af dattervirksomheden Nykredit Holding A/S). I resultatet indgår omkostninger på 9 mio. kr. mod tidligere 2 mio. kr., primært vedrørende opbygning af sekretariat, valgprocessen i foråret og udvikling af foreningens aktiviteter.

Det er naturligvis ikke holdbart at have udgifter uden indtægter. Vi baserer os derfor på en driftskredit for at finansiere foreningens udgifter til sekretariatet, herunder fx nyt medlemssystem og ny hjemmeside – frem til børsnoteringen og udbetaling af udbytte.

Tak for ordet!